Website Banner
  MEMBER : สมาชิกเข้าสู่ระบบ  
  PUBLIC TRAINING  
 
รอบพิเศษ :
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

  ** ผู้ผ่านการอบรม สัมมนา**
           ได้รับใบวุฒิบัตร
 
 
 
     
  การอบรม สัมมนา มี 2 แบบ  
 
  แบบที่ 1 : PUBLIC TRAINING
ค่าลงทะเบียน ท่านละ  2,900.- บาท 
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


 
 
  แบบที่ 2 : INHOUSE TRAINING
(บริการรับจัดอบรม 
สัมมนา  ภายในองค์กร)
ค่าธรรมเนียม  17,900.- บาท/เต็มวัน 
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
     
 
:: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
     
 
  หลักสูตรสัมมนา
 
     
 
  หลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่บรรยายโดยวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขาย การประมูลงานกับตลาดราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ  
     
  ADVANCE SALES SKILL DEVELOPMENT PROGRAM
หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่กล้าเผยเคล็ดลับ เสริมกลยุทธ์ สร้างศาสตร์  และศิลป์ทางเทคนิคในการเจาะตลาดหน่วยงานราชการ  และรัฐวิสาหกิจ
 
 
     
 
  กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการแบบครบวงจรตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ยุคใหม่"
 STRATEGY TO GOVERNMENT MARKET
 
 
     
  หัวข้อสัมมนา (CONTENTS)  
 
  » วิเคราะห์สถานการณ์ อดีต ปัจจุบัน อนาคต การขายสินค้าหรือโครงการกับตลาดภาครัฐ
» พ.ร.บ. จัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ ออกใหม่ 23 สิงหาคม 2560 ที่นักขาย ผู้บริหารควรทราบ

» วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic bidding : e-bidding)
» เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับราชการ (Connection)
» พัฒนาบุคคลิกภาพ เสริมทักษะ (Skills) นักการขาย นักบริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ
» กลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับราชการให้เกิดผลสำเร็จ
» การสร้าง Team ควบคุมและบริหาร Team  แบบเชิงรุก
» กลยุทธ์การเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจ
» การเจาะหาลูกค้าและสืบหาข้อมูลงบประมาณเพื่อวางแผนการตลาด
» กลยุทธ์การจัดทำ TOR เพื่อการ e-bidding แบบ Win Win Win
» การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการประมูลงานราชการ
» การจัดทำหลักประกันซอง หลักประกันสัญญา
» การส่งมอบสินค้าหรืองานบริการ / การตรวจรับ / วางบิล / เก็บเงิน 
» การทำสัญญาซื้อขาย / หลักประกันซอง / หลักประกันสัญญา
» ลับ ลวง พราง (เปิดเผย Case Studies ประสบการณ์ตรงจากภาคสนามจริง)
» ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทักษะ ประสบการณ์กับวิทยากรและผู้ร่วมสัมมนา
 
     
 
     
 
  หลักสูตรพิเศษ สำหรับนักบริหาร นักขาย นักการตลาด “กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการแบบครบวงจรตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ยุคใหม่”
 
 
     
  โครงการฝึกอบรม สัมมนา บรรยายพิเศษ หลักสูตร “กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการแบบครบวงจรตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ยุคใหม่”
บรรยายโดย อาจารย์ นวฤกษ์  วิรัฐกุล
(นักขาย และผู้บริหารงานฝ่ายการขายราชการมืออาชีพประสบการณ์ 25 ปี กับการขายภาครัฐ)
ที่ปรึกษา สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และอดีตประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก ไฮเทค จำกัด
 
 
  » ประสบการณ์ 8 ปี กับการขายแบบ Direct Sales ภาคเอกชน
» 25 ปี กับการขาย/ บริหารงานฝ่ายขายและการตลาดภาครัฐ
» 15 ปี กับการเป็นวิทยากรบรรยาย/ สัมมนา/ ฝึกอบรม
» 1,000 สัญญาซื้อขาย/ สัญญาจ้าง กับ หน่วยงานภาครัฐ
» 7 ปีซ้อนกับรางวัลผู้บริหารงานฝ่ายขาย และการตลาดดีเด่นขององค์กรชั้นนำ
 
     
  หลักการและเหตุผล
           ตลาดหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นขุมทรัพย์มหาศาลของผู้จำหน่ายสินค้าและบริการทุกประเภท  ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคเล็ก ๆ กระทั่งสินค้าขนาดใหญ่ เช่น  COMPUTER จักรกล  รถยนต์ ครุภัณฑ์สำนักงานรวมถึงรับเหมาก่อสร้างถนน อาคาร โครงการเมกะโปรเจ็กท์
 
             กระบวนการตัดสินใจซื้อของหน่วยงานราชการจะสลับซับซ้อนกว่า ลูกค้าทั่วไป มีการวางแผนอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยนักจัดซื้อ/จัดหาที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญพิเศษเฉพาะด้าน และต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีทุกขั้นตอน  
            การจำหน่ายสินค้าต่อหน่วยงานราชการต้องพึ่งพาความสามารถของบุคลากรในฝ่ายขายเป็นหลัก การนำเสนอ (Present) คุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการให้ผู้ซื้อทราบโดยตัวแทนขายจะเป็นช่องทางที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในขณะที่กลยุทธ์ด้านการตลาด ด้านราคา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือ Promotion แทบจะใช้ไม่ได้ผล ผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนาจะได้ประสบการณ์ ทักษะ เทคนิค ตลอดจนกลยุทธ์ต่าง ๆ  จากวิทยากรผู้บรรยายเป็นจริง ทันสมัย และปัจจุบัน ไม่มีหลักสูตรในมหาวิทยาลัย  ไม่มีในตำราเรียน  ไม่มีนักเขียน  สำนักพิมพ์ไหนทำตำราออกมาจำหน่าย กลั่นกรองจากแก่นประสบการณ์ล้วน ๆ ของ  “นักขายราชการอาชีพ”   ตลอดระยะเวลายาวนาน  25  ปี  ที่ยังติดต่อค้าขายกับหน่วยงานราชการ  
     
  วัตถุประสงค์  
 
  เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการขายสินค้า ให้กับหน่วยงานราชการ จนสามารถเข้าใจวิธีการและขั้นตอนทั้งหมด
  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทักษะกับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาถึง วิธีการ กลยุทธ์ เทคนิคในการเจาะตลาดหน่วยงานราชการ
 
     
  วิธีการสัมมนา
        การบรรยาย การทำกรณีศึกษา CASE STUDY
 
     
  ประโยชน์ที่องค์กร/ผู้ร่วมสัมมนาจะได้รับ  
 
  เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและบริการ
   มีโอกาสจำหน่ายสินค้าเป็นล็อตใหญ่ จำนวนมาก
  เพิ่มโอกาสแข่งขันทางธุรกิจ
  ลดค่าใช้จ่ายในองค์กร
 
     
  ผู้ที่ควรเข้าร่วมฝึกอบรม (สัมมนา)  
 
  พนักงานฝ่ายการขายทั่วไปเก่า,ใหม่
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
  ฝ่ายช่าง วิศวกรโครงการ
  ฝ่ายบริการหลังการขาย
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  หัวหน้าพนักงานฝ่ายการขาย,ผู้จัดการฝ่ายการขาย
  ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายการเงิน,ฝ่ายIT
  เจ้าของกิจการเก่า, ใหม่
  ฝ่ายสนับสนุนตัวแทนจำหน่าย(ดูแล Dealer ทั่วประเทศ)
 
     
 
     
  บรรยายจากแก่นประสบการณ์จริงที่เกิดจากการปฏิบัติงานภาคสนามล้วน ๆ
ถ่ายทอดแบบ“ไม่มีในตำราเรียน ไม่มีหลักสูตรสอนในมหาวิทยาลัย”
 
     
Current Pageid = 4