Website Banner
  MEMBER : สมาชิกเข้าสู่ระบบ  
  PUBLIC TRAINING  
 
รอบพิเศษ :
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

  ** ผู้ผ่านการอบรม สัมมนา**
           ได้รับใบวุฒิบัตร
 
 
 
     
  การอบรม สัมมนา มี 2 แบบ  
 
  แบบที่ 1 : PUBLIC TRAINING
ค่าลงทะเบียน ท่านละ  2,900.- บาท 
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


 
 
  แบบที่ 2 : INHOUSE TRAINING
(บริการรับจัดอบรม 
สัมมนา  ภายในองค์กร)
ค่าธรรมเนียม  17,900.- บาท/เต็มวัน 
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
     
 
:: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
     
 
  ค่าธรรมเนียม
 
     
     
 
 
พบคำตอบทั้งหมดใน การอบรม สัมมนา หลักสูตร “กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการแบบครบวงจรตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ยุคใหม่"
( STRATEGY TO GOVERNMENT MARKET)
วิทยากรโดย : อาจารย์นวฤกษ์ วิรัฐกุล (ปราชญ์ด้านการขายราชการ)
ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายขายอาวุโส ส่วนการขายภาครัฐ องค์กรธุรกิจชั้นนำ
“ประสบการณ์ภาคสนาม 25 ปี ผลงานไม่ต่ำกว่า 1,000 สัญญา กับภาครัฐ
 
 
     
     
   อัตราค่าธรรมเนียม อบรม สัมมนา หลักสูตร “กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการแบบครบวงจร
ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ยุคใหม่”
 STRATEGY TO GOVERNMENT MARKET
 
     
   
     
 
  ค่าลงทะเบียน
                                                                             
                                                                          2,900.- บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 
 
  • ราคานี้รวม ชา - กาแฟ อาหารว่าง 2 มื้อ พร้อม  INTERNATIONAL LUNCH  BUFFET และเอกสารประกอบการสัมมนา
• ค่าธรรมเนียมการอบรม  สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้  200%
• อบรม สัมมนา 3  ท่านขึ้นไป ลด 10%
• ชำระค่าธรรมเนียมในวันสัมมนาได้  พร้อมรับใบเสร็จฯ ทันที
• ลงทะเบียนตอบรับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันสัมมนา
 สถานที่อบรม สัมมนา MERCURE IBIS BANGKOK HOTEL กรุงเทพ
•ผู้ผ่านการอบรม สัมมนา ได้รับวุฒิบัตร

 
 
     
 
 
     
 

(บริการรับจัดอบรม สัมมนา ภายในองค์กร)
 
 
  อัตราค่าธรรมเนียม
                                                                       
                                                                         16,900.-บาท
 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 
 
   อัตรานี้ในเขต  กรุงเทพมหานคร – นนทบุรี – ปทุมธานี – สมุทรปราการ – นครปฐม – อยุธยา
• ต่างจังหวัด  ตามตกลง
• ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา
 
  ดำเนินงานโดย : สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  บริษัท เคเอ็นเอ็ม เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด  
 
       หมายเหตุ : แบบที่ 1-2 บริษัทฯ ของท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3 %  
Current Pageid = 5